Home » Natuur gebieden » Zouweboezem en de Polder Achthoven

Zouweboezem en de Polder Achthoven
De Zouweboezem en de Polder Achthoven liggen ten zuidoosten van Ameide en ten westen van de Zouwekade. In het gebied komen vele vogelsoorten voor zoals de purperreiger, roerdomp, bruine kiekendief, porseleinhoen, kwartelkoning, zwarte stern, blauwborst slobeend en krakeend. In de Zouweboezem bevindt zich één van de grootste purperreiger broedkolonies van Nederland.

Foto onder: In de Zouweboezem komen veel waterpartijen voor.

Foto's onder: De Boezem bestaat voor het grootste gedeelte uit een moerassige vegetatie.

Foto onder: Polder Achthoven is een nat gebied dat een  belangrijke foerageerplaats is voor water- en moerasvogels uit o.a. het naastgelegen Zouweboezem.

Foto onder: Polder Achthoven.

Foto onder: Een foeragerende Purperreiger in de polder Achthoven